ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN van Infinigate B.V.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer 23061574.


ARTIKEL 1. Definities. 
1.1       In deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder
(a) Algemene Voorwaarden Derden: onder meer de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
(b) INFINIGATE: Infinigate B.V., gevestigd te Gorinchem;
(c) Derden Producten:  alle door INFINIGATE geleverde Producten en Diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij INFINIGATE berusten.
(d) Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door leverancier (in dit geval INFINIGATE) te verrichten werkzaamheid, alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten, die bestemd zijn voor Opdrachtgever
(e) Eindafnemer: de derde aan wie Opdrachtgever van INFINIGATE afkomstige Producten en/of Diensten wederverkoopt voor eigen gebruik door de eindafnemer;
(f) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie INFINIGATE Producten levert en/of Diensten verricht, dan wel met wie INFINIGATE een Overeenkomst aangaat of met wie INFINIGATE in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
(g) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen INFINIGATE en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, waaronder mede begrepen Orders;
(h) Order: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook;
(i) Product: iedere op grond van de Overeenkomst door INFINIGATE ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Software alsmede de resultaten van door INFINIGATE ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Diensten;
(j) Software: software waarvan INFINIGATE aan Opdrachtgever een gebruiksrecht verstrekt dan wel het recht verstrekt om bepaalde gebruiksrechten aan derden te sublicentiëren.

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid.
2.1       Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten terzake van de levering van Producten en/of Diensten tussen INFINIGATE en Opdrachtgever.
2.2      Afwijkingen en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.3       Indien enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst volledig van kracht blijven.
2.4       Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5      INFINIGATE is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) kalenderdagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

 

ARTIKEL 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten.
3.1       Alle aanbiedingen en andere uitingen van INFINIGATE zijn vrijblijvend, en kennen een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, en binden haar niet, tenzij door INFINIGATE schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. INFINIGATE heeft te allen tijde het recht een niet-aanvaarde aanbieding te herroepen.
3.2       Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan INFINIGATE opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop INFINIGATE haar aanbieding baseert.
3.3      De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de Order door INFINIGATE. Het plaatsen van een Order en de bevestiging daarvan door INFINIGATE kan elektronisch (bijvoorbeeld via een aan INFINIGATE toebehorende website, per e-mail dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaats vinden. De Overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te zijn gekomen wanneer INFINIGATE een begin heeft gemaakt met de uitvoering ervan.
3.4       Alle opgaven door INFINIGATE van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Diensten gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen bij levering kunnen geen recht geven op schadevergoeding of ontbinding.


ARTIKEL 4.
Annulering.
4.1       Annulering van een Overeenkomst is slechts mogelijk met instemming van INFINIGATE. Bij annulering is Opdrachtgever het verlies aan winst en de gemaakte kosten van INFINIGATE verschuldigd met een minimum van 60% van het bedrag dat Opdrachtgever bij normale uitvoering van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn.


ARTIKEL 5. Prijzen.
5.1       Door INFINIGATE in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen zijn uitgedrukt in euromunt en exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde belastingen. Kosten van verpakking, verzending en verzekering, in- en uitvoerrechten en accijnzen, reis- en verblijfkosten in het kader van verlening van Diensten, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geven terzake van enige prestatie zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.2       Na totstandkoming van een Overeenkomst is INFINIGATE gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer, maar niet beperkt tot: tussentijdse verhoging en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, zaken- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar toeleverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen of andere omstandigheden. 

ARTIKEL 6. Betaling.
6.1       Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de factuurbedragen te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde op de bankrekening van INFINIGATE.
6.2       Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid tot opschorting of verrekening.
6.3       Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan 3% bovenop de wettelijke handelsrente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
6.4      Kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet-tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het openstaande bedrag en zullen tenminste € 250,- bedragen.
6.5       Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening op de in vordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering(en).
6.6       Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van INFINIGATE worden gebracht, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.
6.7       Indien op enig moment bij INFINIGATE twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever en/of in het geval Opdrachtgever bij herhaling niet-correct of niet-tijdig betaalt, is INFINIGATE gerechtigd alvorens (verder) te presteren, ook voor lopende Overeenkomsten van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom en/of de licentievergoeding van de Producten en/of vergoeding voor Diensten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van het bedrag dat INFINIGATE onder de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben, daaronder mede begrepen in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet.
6.8      Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, ontbonden of geliquideerd wordt, haar ondernemingsactiviteiten beëindigt, het door hem uitgeoefende bedrijf wordt overgedragen of zijn crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt dan wel op andere wijze sanering van schulden bewerkstelligt of doet bewerkstelligen, dan wel overlijdt, onder curatele wordt gesteld of op enige andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest mede indien Opdrachtgever op enigerlei wijze zijn verplichtingen jegens INFINIGATE niet nakomt, zullen alle door Opdrachtgever aan INFINIGATE verschuldigde bedragen terstond opeisbaar zijn en zal INFINIGATE gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist. 

ARTIKEL 7. Levering van Producten.
7.1       INFINIGATE verkoopt de Producten naar aard en aantal zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen, gelijk Opdrachtgever van INFINIGATE koopt. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de gekochte Producten.
INFINIGATE behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren, in welk geval zodanige leveringen geacht zullen worden gedaan te zijn ingevolge afzonderlijke Overeenkomsten. Opdrachtgever is verplicht de Producten op het moment van aflevering in ontvangst te nemen. Indien Opdrachtgever niet of niet-tijdig afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. INFINIGATE is alsdan gerechtigd de te leveren Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en kosten, bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.
7.2       De door INFINIGATE opgegeven afleveringstermijn voor Producten en/of termijn voor het verrichten van Diensten is indicatief en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor INFINIGATE geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan INFINIGATE verstrekte gegevens.
De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door INFINIGATE zoveel mogelijk in acht worden genomen.
7.3       Bij overschrijding van enige afleveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is. 

 

ARTIKEL 8. Verstrekking Software en licentiekey aan Opdrachtgever en/of Eindafnemer.
8.1       Wanneer de Overeenkomst voorziet in de levering aan Opdrachtgever van Software en de verlening van toestemming aan de Opdrachtgever voor de verdere sublicentiëring van bepaalde Software door Opdrachtgever aan Eindafnemers, verstrekt INFINIGATE de licentiekey welke de Opdrachtgever en/of de Eindafnemer in staat stelt de Software te downloaden en te gebruiken, dan wel, als dat niet mogelijk is de Software en de licentiekey.
8.2       Opdrachtgever heeft pas recht op verstrekking van een licentiekey voor Software en/of Software na betaling van de vergoeding die voor toestemming voor het gebruik van de Software is overeengekomen.
8.3       Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het behoud van licentiekey en de Software. In geval van verlies, beschadiging of diefstal van Software of de licentiekey heeft Opdrachtgever het recht op ter beschikkingstelling ervan tegen kostprijs. De vorige twee leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
8.4      Opdrachtgever zal bij de verdere distributie van Producten, waaronder begrepen de licentiekeys, voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten betrekking hebbende op de verpakking, opslag, verkoop, verzending en export van de Producten en ook voldoen aan alle bijkomende vereisten met betrekking tot productenaansprakelijkheid. Opdrachtgever zal in dit verband onder meer zorgdragen voor de verkrijgen van de benodigde exportvergunningen als onder meer bedoeld in  EG Verordening Nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik,


ARTIKEL 9. Duur, opzegtermijn en verlenging van licenties.
9.1       De Overeenkomst waarbij INFINIGATE een gebruiksrecht voor Software verleent, geldt voor de overeengekomen periode en kan te allen tijde door ieder der partijen tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
9.2       Totdat opzegging heeft plaatsgevonden aan INFINIGATE is Opdrachtgever  de overeengekomen vergoeding verschuldigd voor het gebruik (door een derde) van Software. Het vorige artikellid is naar analogie van toepassing.
9.3       Opzegging aan INFINIGATE als bedoeld in de vorige artikelleden geschiedt door een aangetekende brief aan haar adres.


ARTIKEL 10. Klant- en identificatiegegevens.
10.1    Opdrachtgever verstrekt aan INFINIGATE de adresgegevens van derden die Software of andere Producten van INFINIGATE geleverd krijgen. Opdrachtgever staat er voor in dat INFINIGATE vrij is in het gebruik van deze gegevens.
10.2    Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt/verwerkt worden middels de Producten en/of de Diensten van INFINIGATE. INFINIGATE kan ten aanzien van deze (persoons)gegevens) uitsluitend als bewerker als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens worden aangemerkt.
10.3    Opdrachtgever vrijwaart INFINIGATE voor alle claims wegens een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
10.4    INFINIGATE zal identificatiegegevens (waaronder begrepen wachtwoorden en login codes) uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van de Producten door Opdrachtgever en/of een Eindafnemer. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik INFINIGATE hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen. In voorkomende gevallen kunnen identificatiegegevens ook door INFINIGATE en/of haar toeleveranciers rechtstreeks aan Eindafnemers ter beschikking worden gesteld.
10.5    Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever en/of een Eindafnemer. In geen geval is INFINIGATE aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de identificatiegegevens.
10.6    Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de identificatiegegevens van Opdrachtgever en/of de Eindafnemer, kan INFINIGATE Opdrachtgever aanwijzingen geven, die per omgaande uitgevoerd dienen te worden.

 
ARTIKEL 11. Overmacht.
11.1    Indien INFINIGATE door een niet toerekenbare tekortkoming ("overmacht") niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
11.2    Indien de overmachtstoestand zes maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist.
11.3    Onder overmacht van INFINIGATE wordt verstaan elke van de wil van INFINIGATE onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van INFINIGATE kan worden verlangd.
11.4    Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

ARTIKEL 12. Eigendomsvoorbehoud.
12.1    Door INFINIGATE geleverde Producten, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, Software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van INFINIGATE totdat Opdrachtgever zijn verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen op grond waarvan het Product aan Opdrachtgever is geleverd.
12.2    Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.3    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht INFINIGATE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.4    Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten i) te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven en ii)  alle dienstige maatregelen te nemen om deze Producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Opdrachtnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.
12.5    Voor het geval dat INFINIGATE zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan INFINIGATE of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van INFINIGATE zich bevinden en die Producten mede terug te nemen.


ARTIKEL 13. Inspectie en klachten.
13.1    Eventuele klachten over gebreken aan de Producten of resultaten van geleverde Diensten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na aflevering van de Producten schriftelijk aan INFINIGATE worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan INFINIGATE worden gemeld.
13.2    Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.
13.3    Opdrachtgever zal alle door INFINIGATE voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, onder meer door INFINIGATE in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
13.4    De kosten en het risico van retourneren van Producten zijn voor het eigen risico van Opdrachtgever.
13.5    Opdrachtgever kan geen aanspraken terzake van gebreken van Producten doen gelden jegens INFINIGATE zolang Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit de met INFINIGATE gesloten Overeenkomst(en) niet is nagekomen.
13.6    Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert terzake van gebreken van een Product, is de daaruit voor INFINIGATE voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 14.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de klacht met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 15.

 
ARTIKEL 14. Garantie.
14. 1   Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 een klacht is gemeld en is aangetoond dat Producten niet behoorlijk functioneren, zal INFINIGATE de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal INFINIGATE ter zake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal INFINIGATE tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
14.2    Indien INFINIGATE Producten aan Opdrachtgever aflevert welke INFINIGATE van haar toeleveranciers heeft verkregen, is INFINIGATE nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop INFINIGATE ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
14.3    INFINIGATE staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen terzake van de installatie of het gebruik van Producten, noch staat INFINIGATE in voor zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers.
14.4    De garantie geldt niet indien:
- Fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever en/of door hem ingeschakelde derde dan wel de Eindafnemer, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
- De Opdrachtgever en/of door hem ingeschakelde derde dan wel de Eindafnemer op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het Product heeft verricht of door een derde  heeft laten verrichten;
- Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of andere overeenkomsten met INFINIGATE voortvloeit;
- INFINIGATE in overeenstemming met de in de Overeenkomst gebruikt materiaal of gebruikte Producten heeft geleverd.
14.5    Herstel van eventueel verloren gegane gegevens/data valt nimmer onder de garantie.


ARTIKEL 15. Aansprakelijkheid.
15.1    De totale aansprakelijkheid van INFINIGATE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit hoofde van een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekeraar van INFINIGATE dekking verleent.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van INFINIGATE aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden.
b. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat INFINIGATE op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
15. 2   Aansprakelijkheid van INFINIGATE voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan INFINIGATE voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan INFINIGATE voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel lid 1 en lid 2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
15.3    De aansprakelijkheid van INFINIGATE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever INFINIGATE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat INFINIGATE in staat is adequaat te reageren.
15.4    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij INFINIGATE meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen INFINIGATE vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
15.5    Opdrachtgever vrijwaart INFINIGATE voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door INFINIGATE geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
15.6    Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan INFINIGATE zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
15.7    In geval de implementatie of inrichting van een systeem plaatsvindt onder leiding van, of in samenwerking met Opdrachtgever dan is INFINIGATE niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat vanwege die werkzaamheden en vrijwaart Opdrachtgever INFINIGATE voor veroorzaking van schade bij derden welke daarvan het gevolg zijn.
15.8    De in dit artikel 15 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van INFINIGATE.


ARTIKEL 16. Overdracht van rechten en verplichtingen.
16.1    INFINIGATE is bevoegd de rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst aan een derde over te dragen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden te cederen, verpanden of anderszins over te dragen of te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INFINIGATE.

 
ARTIKEL 17. Intellectuele eigendom.
17.1    Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten, Software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, prijslijsten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij INFINIGATE, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die met de Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk worden toegekend, of het recht deze gebruiksrechten te verlenen aan Eindafnemers. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever of een afnemer daarvan tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een gebruiksrecht als bedoeld in deze bepaling is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Reverse engineering of decompilatie van de Software door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.
17.2    Het in artikel 17.1 genoemde gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Software door Opdrachtgever en/of de Eindafnemer op de met INFINIGATE overeengekomen verwerkingseenheid, infrastructuur of met INFINIGATE overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations.
17.3    De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 19 van de Voorwaarden. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.


ARTIKEL 18. Diensten.
18.1    Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor door INFINIGATE te verrichten Diensten voor Opdrachtgever. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige bepalingen in deze Voorwaarden.
18.2    Opdrachtgever zal aan INFINIGATE steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dat noodzakelijk maakt tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door INFINIGATE benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.
18.3    Opdrachtgever zal aan INFINIGATE alle voor de uitvoering van INFINIGATE’ werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
18.4    Indien blijkt dat het verlenen van de Diensten (deels) niet verricht kan worden ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige verplichting ten opzichte van INFINIGATE of anderszins aan Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, zal deze de kosten, berekend op basis van de dan algemeen geldende tarieven van INFINIGATE, vergoeden die INFINIGATE terzake heeft gemaakt.
18.5    Indien de prijs bij nacalculatie wordt bepaald, mogen alle door INFINIGATE gemaakte uren bij het uitvoeren van de Diensten, inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met toevoeging van kosten van materialen alsmede alle andere in redelijkheid door INFINIGATE gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van Diensten. Bij nacalculatie zal INFINIGATE de uren en kosten in de betreffende factuur specificeren.
18.6    Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken (aannemings-)werkzaamheden welke INFINIGATE op grond van de Overeenkomst moet verrichten en INFINIGATE van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat - met inachtneming van het volgende lid - afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.
18.7    Indien INFINIGATE meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarin INFINIGATE al haar andere prestaties onder de Overeenkomst zou kunnen voldoen. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en consequenties, tenzij hij binnen 8 kalenderdagen na de bedoelde kennisgeving door INFINIGATE schriftelijk bezwaar daartegen heeft aangetekend. INFINIGATE mag met de uitvoering van meerwerk wachten totdat Opdrachtgever INFINIGATE daartoe schriftelijk opdracht geeft.
18.8    De werkzaamheden van medewerkers van INFINIGATE welke op de  bedrijfsterreinen van de Eindafnemer dienen te worden verricht, vinden onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever plaats. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de door INFINIGATE ter beschikking gestelde medewerker lijdt gedurende of in verband met de aan hem opgedragen werkzaamheden als bedoeld in dit artikel.
18.9. Opdrachtgever vrijwaart INFINIGATE voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of welke zijn terug te voeren op de werkzaamheden verricht door de ter beschikking gestelde medewerker op de bedrijfsterreinen van de Eindafnemer als bedoeld in artikel 18.8.

 
ARTIKEL 19. Derden Producten en Algemene Voorwaarden Derden
19.1    INFINIGATE is gerechtigd Derden Producten te leveren dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. INFINIGATE is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
19.2    Indien INFINIGATE Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Voorwaarden tevens – conform het bepaalde in artikel 20 – de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de Overeenkomst.
19.3    INFINIGATE levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.
19.4    Er vindt door INFINIGATE geen onderhoud, support dan wel andere diensten plaats op Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 
ARTIKEL 20. Algemene Voorwaarden Derden
20.1    Algemene Voorwaarden Derden die in deze Voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij INFINIGATE uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld zoals INFINIGATE deze heeft ontvangen.
20.2    Deze Voorwaarden treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven door INFINIGATE. Bij strijd tussen deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Derden, kan INFINIGATE de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.


ARTIKEL 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
21.1    Op deze Voorwaarden, alsmede op een Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
21.2    De Rechtbank te Dordrecht is in eerste aanleg exclusief bevoegd om te oordelen over alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst tenzij INFINIGATE kiest voor een andere rechter die volgens de regels van burgerlijke rechtsvordering bevoegd is.


Inschrijving Kamer van Koophandel onder nr. 23061574.
Infinigate B.V.
Edisonweg 4, 4207 HG  Gorinchem
Tel.: 0183 - 62 44 44
www.INFINIGATE.nl